สาขาวิชาปิโตรเคมี

สาขาวิชาปิโตรเคมี

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานทดสอบุณภาพทางกายภาพเเละทางเคมีของสารตั้งต้นเเละผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ควบคุมดูเเลรักษา ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักรในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปีโตรเคมีเเละปิโตรเลียม

*เน้นการเรียนการสนทนาภาษาอังกฤษ 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือฐานวิทยาศาสตร์อายุไม่เกิน 23 ปี 

  2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยศาสตร์ - คณิตศาสตร์)  อายุไม่เกิน 23 ปี

  3. คะเเนนสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

  4. เพศชายสุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี 

       จบรด.ชั้นปีที่ 3 หรือพ้นภาระทางทหาร 

   

บุคลากรสาขาวิชาปิโตรเคมี

นางรัตนา ลานทอง

หัวหน้าแผนก

นายพรเทพ เหลืองเกียรติคุณ

อาจารย์

นางสาวนงนุช พรมรงค์

อาจารย์

นางสาวกาญจนาภรณ์ กระจ่างแจ้ง

ครู

นางนนทวัน ยศสมบัติ

อาจารย์