ข่าวสารและกิจกรรม

ช่างกลโรงงาน เข้าร่วมอบรมการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ

16 ตุลาคม 2566