แผนกทะเบียนหลักสูตรและทวิภาคี

แผนกทะเบียนหลักสูตรและทวิภาคี

บุคลากรแผนกทะเบียนหลักสูตรและทวิภาคี

นายธนกฤต อมรทัศนสุข

หัวหน้าแผนก

นางนุชนาจ อุปชิน

เจ้าหน้าที่

นางวันวิสา แสงสุด

เจ้าหน้าที่

นางสาวจันทรา สุขสมกิจ

เจ้าหน้าที่