แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ งานอาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าใจระบบการทำงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการเเละเเก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ใช้ระบบเครือข่ายในการปฎิบัติงานเเละการสร้างเพจรวมถึงการเขียนคำสั่งควบคมรคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C เเละ JAVA ได้ 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) 

                 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                 รับผู้จบมัธยมปีที่ 3 

  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) 

                  สาขางานการพัฒนาโปรแกรม     

                  รับผู้จบ ปวช. หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6          

บุคลากรแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวสุมาลี ยืนยงนาวิน

หัวหน้าแผนก

นางสาววิไลวรรณ นวลละออง

ครู

นายบรรพต นิลพาณิชย์

ครู

นางสาวฐิติรัตน์ ชาติไทยเจริญ

ครู

นางสาวสุธาทิพย์ พลตรี

ครู

นางสาวกฤษฎา ทองกำเหนิด

ครู

นายเจนจบ มาเพ็ชร์

ครู