แผนกวิชาพื้นฐาน

แผนกวิชาพื้นฐาน

บุคลากรแผนกวิชาพื้นฐาน

นางจิตติมา แก้วทันคำ

หัวหน้าแผนก

นางเยาวรัตน์ นพศิริ

อาจารย์

นางสาวสุจิตรา ทาขุลี

อาจารย์

นางสาวยลดา ปะสาวะเท

อาจารย์

นายบารมี ส่งเสริม

อาจารย์