ร้านกาแฟอเมซอน

บุคลากรร้านกาแฟอเมซอน

นางสาวมันตา สวัสดี

พนักงานบริการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการร้านการแฟอเมซอน

นางสาวกนกวรรณ จอมเกาะ

พนักงานบริการ

นางสาววลัยลักษณ์ สัสดี

พนักงานบริการ