ธุรกิจร้านกาแฟอเมซอน

ธุรกิจร้านกาแฟอเมซอน

บุคลากรธุรกิจร้านกาแฟอเมซอน

นางสาวมันตา สวัสดี

พนักงานบริการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้จัดการร้านการแฟอเมซอน

นางสาวกนกวรรณ จอมเกาะ

พนักงานบริการ