แผนกภาษาต่างประเทศ

แผนกภาษาต่างประเทศ

บุคลากรแผนกภาษาต่างประเทศ

นางสาวณิชาภัทร คำอินตา

หัวหน้าแผนก

นายชาตรี แซ่ต่าง

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

นางสาวยุวดี จันทร์เอียด

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์

Mr.Daniel James Hutchinson

อาจารย์