แผนกอาคารสถานที่

แผนกอาคารสถานที่

บุคลากรแผนกอาคารสถานที่

นายภูสิทธิ์ สมสอางค์

หัวหน้าแผนก

นายอภิชาติ บุญคำ

เจ้าหน้าที่

นายณัฐพงศ์ กลิ่นสุนทร

ช่างซ่อมบำรุง

นายรัตนะ ปะทานัง

ช่างซ่อมบำรุง

นายทักษิณ ศรีสุทน

ช่างซ่อมบำรุง

นายปรีชา ธรรมดา

ช่างซ่อมบำรุง