แผนกวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม

แผนกวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม

วิเคราะห์เชิงคุณภาพเเละเชิงปริมาณของวัตถุดิบเเละผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/พอลิเมอร์/อาหารเเละสิ่งเเวดล้อมปฎิบัติในงานวิจัยเเละพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีเเละสิ่งเเวดล้อม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    1. รับผู้จบการศึกษาในระดับ ม.6 (สายวิทย์ - คณิต) อายุไม่เกิน 23 ปี 

    2. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

    3. เพศชายหรือหญิง สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี เพศชาย รด. ปี 3 หรือพ้นภาระทางทหาร 

บุคลากรแผนกวิชาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรม

นางรัตนา ลานทอง

หัวหน้าแผนก

นางนนทวัน ยศสมบัติ

อาจารย์

นางสาวสุวภาพ อาริยะกุล

อาจารย์

นางสาวนงนุช พรมรงค์

อาจารย์

นายพรเทพ เหลืองเกียรติคุณ

อาจารย์

นางสาววริษฐา ปรีชาวรรณ

อาจารย์

นางสาวสุกิตตา โกศล

อาจารย์