แผนกบัญชี

บุคลากรแผนกบัญชี

นางสาวมัทรี คุ้มเสือ

หัวหน้าแผนก

นายเอนก อุษาวิโรจน์

รองผู้จัดการแผนกบัญชี และการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกการเงิน

นางธันยพัฒน์ สุขชัย

เจ้าหน้าที่

นางสาวมาริสา แป้นเหมือน

เจ้าหน้าที่