แผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

แผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

บุคลากรแผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

นางเสาวภา เชื้อบุญมี

หัวหน้าแผนก

นางสาวโชษิตา สนศิริ

เจ้าหน้าที่

นายสุภาพ ทรัพย์คง

ครูหอพัก

ร.ต.ทนงศักดิ์ ม่วงคำร.น.

ครูหอพัก

นางสาวสุดารัตน์ เต็บตอบ

แม่บ้านประจำหอพักนักศึกษาต่างชาติ