แผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรแผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจรรยา แซ่ก้วย

หัวหน้าแผนก

นางสาวธิษตยา ช่างพะเนาว์

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุวรินทร์ ทีปกร

เจ้าหน้าที่

นางสาวปวีณา อุชชา

เจ้าหน้าที่