แผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บุคลากรแผนกบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางสาวจรรยา แซ่ก้วย

หัวหน้าแผนก

นางสาวสุวรินทร์ ทีปกร

เจ้าหน้าที่

นางสาววนิดา รอดเลี้ยง

เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฐมน ธนาภัทร์จารุ

เจ้าหน้าที่