แผนกสื่อสารองค์กร

แผนกสื่อสารองค์กร

  1. - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และเผยแพร่สร้างความรับรู้ให้แก่บุคคลภายในและภายนอก
  2. - ดูแลสื่อออนไลน์และออฟไลน์ขององค์กร
  3. - งานสถานีวิทยุ FM 99.0 MHz
  4. - ตอบสนองความต้องการด้านสื่อของแต่ละหน่วยงานในองค์กร
  5. - เป็นส่วนช่วยในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร

บุคลากรแผนกสื่อสารองค์กร

นายสุขสันต วัฒนสุนทร

หัวหน้าแผนกสื่อสารองค์กร

นายยุทธยง แก่กล้า

ช่างเทคนิค

นายอุดมสุข ภมรคล

เจ้าหน้าที่

นายนภธร แสงอนุรักษ์

เจ้าหน้าที่