แผนกสื่อสารองค์กร

แผนกสื่อสารองค์กร

บุคลากรแผนกสื่อสารองค์กร

นายธนาพันธ์ ฟ้าประทานชัย

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานขับเคลื่อนกลยุทธ์ และสื่อสารองค์กร

นายคิมหันต์ สังข์สุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ

นายอุดมสุข ภมรคล

เจ้าหน้าที่

นายยุทธยง แก่กล้า

ช่างเทคนิค

นางสาวภัคจิรา หวังเศษกลาง

เจ้าหน้าที่