แผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

แผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

บุคลากรแผนกศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

นายธนาศักดิ์ สิ้นเคราะห์

หัวหน้าแผนก

นายอภิชาติ เคนบุปผา

เจ้าหน้าที่

นายสันติ คำสุข

เจ้าหน้าที่