ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

ธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

บุคลากรธุรกิจบริการห้องอบรมและจัดเลี้ยง

นางสาวสุดารัตน์ ดวงผุยทอง

เจ้าหน้าที่

นางสาวเตชินี ชัยงาม

เจ้าหน้าที่

นายศรายุทธ เอกพจน์

เจ้าหน้าที่

นายชูฉัตร สมานสินธ์

เจ้าหน้าที่