แผนกธุรการและจัดซื้อ

แผนกธุรการและจัดซื้อ

จัดซื้อ-จัดจ้าง สินค้าและบริการที่ต้องการมาสู่องค์กร โดยอาศัยทักษะและความสามารถในการต่อรองเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ อยู่ในราคาที่สมเหตุสมผล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และไม่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์

  • สรรหาผู้ค้ารายใหม่ ผู้ขาย ผู้ผลิต รวมทั้งผู้รับเหมา ขอเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย

  • ควบคุม-ตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อ ทำสัญญา/ใบสั่งซื้อหรือข้อตกลงกับผู้ขาย

  • ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อวางแผนการส่งมอบและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับและตรวจสอบสินค้า

งานธุรการ/งานสารบรรณ/งานส่งเอกสาร

  • ทะเบียนหนังสือรับ-ส่งทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ

งานพัสดุ-ครุภัณฑ์

  • กำกับดูแล ตรวจสอบ การเบิกจ่าย และการจำหน่ายครุภัณฑ์ และมีการตรวจนับทุกปี

งานบริการยานพาหนะ

  • ควบคุม กำกับดูแลและให้บริการยานพาหนะกับบุคลลากรของวิทยาลัยฯ

งานค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • กำกับดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินการเบิกจ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ให้เรียบร้อย

บุคลากรแผนกธุรการและจัดซื้อ

นายสุริโย วดีศิริศักดิ์

หัวหน้าแผนก

นางสาวรัตนา เกิดมณี

เจ้าหน้าที่

นางสาววิภาวี วงศ์แวว

เจ้าหน้าที่

นายชัยวิชิต มากเจียม

พนักงานขับรถ