แผนกพัฒนาการตลาด

บุคลากรแผนกพัฒนาการตลาด

นางมณีวัลย์ หวังเกิดเกียรติ

หัวหน้าแผนก

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติรส ไพบูลย์สุข

เจ้าหน้าที่

นางสาวฐานิดา ฤทธิธาดา

เสมียน