โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

ปรัชญาในการทำงาน : รวดเร็ว ถูกต้อง และมีคุณภาพ ปรัชญาในการดำเนินชีวิตและทำงานให้ประสบความสำเร็จ : ความรัก ความหวัง พลังศรัทธา จะนำพาไปสู่ความสำเร็จ

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

(กรรมการผู้จัดการ)

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ดร.ปรีดา บุญศิลป์

กรรมการผู้จัดการ

(ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา)

นายอานนท์ โลกานุวัตร

รองกรรมการผู้จัดการ

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

ที่ปรึกษา

นายมนตรี ฟ้าประทานชัย

ที่ปรึกษา

นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ

ผู้อำนวยการ

นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการสายศูนย์ธุรกิจ

ม.ล.โชติสุภา สายสนั่น

ผู้จัดการสายสนับสนุนองค์กร ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวพนิดา ซิ้มสื่อ

รองผู้จัดการฝ่ายความร่วมมือกละพัฒนาองค์กร

นางสาววรรทนี หอมชู

รองผู้จัดการฝ่าย ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี

นายวิรัตน์ สนศิริ

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ฝ่ายพัฒนาและกิจการนักศึกษา