แผนกฝึกอาชีพและจัดหางาน

แผนกฝึกอาชีพและจัดหางาน

บุคลากรแผนกฝึกอาชีพและจัดหางาน

นางสาวสิยามล แน่นหนา

เจ้าหน้าที่

นางสาวณัฏฐนันท์ นวลประสิทธิ์กุล

เจ้าหน้าที่