ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ฯ

ธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ฯ

บุคลากรธุรกิจศูนย์การเรียนรู้ฯ

นายสุขสันต วัฒนสุนทร

เจ้าหน้าที่ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ

นางสาวนิภาดา นวลจริง

พนักงานบริการ

นายสุรชาติ พวงมะลัย

ช่างเทคนิคชำนาญการ

นายมีโชค นาขวัญ

ช่างเทคนิค

นางสาวปนัดดา อินทชิต

เจ้าหน้าที่