แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา

แผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา

บุคลากรแผนกพัฒนาวินัยนักศึกษา

นายยุทธนา กลิ่นหอม

หัวหน้าแผนก

นายประมุข ม่วงจีบ

เจ้าหน้าที่

นางสาวมสุรวดี ยกติ๊ด

เจ้าหน้าที่