แผนกวิชาช่างยนต์

แผนกวิชาช่างยนต์

เน้นการศึกษาเกี่ยวกับ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็ก งานเครื่องยนต์เบนซิน งานเครื่องยนต์ดีเซล งานส่งกำลัง รถยนต์ งานเครื่องล่างรถยนต์ งานไฟฟ้ารถยนต์ งานเครื่องปรับอากาศรถยนต์ งานสีรถยนต์ งานระบบฉีดเชื้อเพลิง อิเล็กทรอนิกส์ การขับรถยนต์ งานบำรุงรักษารถยนต์

ผู้สำเร็จในสาขาวิชานี้ ประกอบอาชีพรับราชการ (ครู ทหาร ตำรวจ ช่างควบคุม) โรงงานอุตสาหกรรม ประกอบรถยนต์ ประกอบจักรยานยนต์ โรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ โรงงานปิโตรเคมีประกอบอาชีพอิสระ ช่างซ่อมเครื่องยนต์ ช่างซ่อม จักรยานยนต์ ช่างซ่อมแอร์รถยนต์ ช่างซ่อมเครื่องล่าง ช่างเทคนิค ตามศูนย์บริการรถยนต์พนักงานขาย พนักงานขับรถ และ สามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 • สาขา ช่างยนต์ (ปวช.)
 • สาขา วิชาเทคนิคเครื่องกล – เทคนิคยานยนต์ (จบ ปวช.ช่างยนต์)
 • ปวส. สยย ภาคเช้า
 • ปวส. สยฟ ภาคเช้า - เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 • สาขา วิชาเทคนิคเครื่องกล – เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
 • ปวส. สยก.(ม.6) ภาคเช้า

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า

  2. มีความประพฤติเรียบร้อย และ มีผู้ปกครองที่สามารถดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับความประพฤติและการศึกษาตลอดเวลา ที่เป็นนักเรียน

  3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพในสาขานั้น ๆ ได้โดยตลอดหลักสูตร

  4. มีภูมิลําเนาเป็นหลักแหล่งหรือมีหลักฐานของทางราชการในลักษณะเดียวกัน

  5. ไม่เคยมีประวัติหรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือเสพยาบ้าหรือสิ่งเสพติดทุกประเภทมาก่อน

บุคลากรแผนกวิชาช่างยนต์

นายธาตรี ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก

นาย ภิญโญ ทองดารา

อาจารย์

นายชาญชัย แนวประเสริฐ

อาจารย์

นายวงศ์กฤต อินเอี่ยม

อาจารย์

นายอาคม ศรีเทพ

อาจารย์

นายธวัชชัย ปุ้ยสิน

อาจารย์

นายชัยรักษ์ สมงาม

อาจารย์

นายทศพร แย้มแสงทอง

อาจารย์

นางสาววิกานดา เกตสะอาด

อาจารย์

นายปิยศักดิ์ วรรณโสภา

อาจารย์

นายจรูญ ชาติไทยเจริญ

อาจารย์