แผนกธุรกิจห้องอบรมและงานพิเศษ

แผนกธุรกิจห้องอบรมและงานพิเศษ

บุคลากรแผนกธุรกิจห้องอบรมและงานพิเศษ

นายยุทธพงษ์ ทิพย์เครือ

หัวหน้าแผนก