แผนกการเงิน

บุคลากรแผนกการเงิน

นางสาวถิรดา รัตนะ

เจ้าหน้าที่

นายเอนก อุษาวิโรจน์

รองผู้จัดการแผนกบัญชี และการเงิน ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าแผนกการเงิน