แผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

แผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

บุคลากรแผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาโครงการพิเศษ

นางเสาวภา เชื้อบุญมี

หัวหน้าแผนก

นายรัฐภัทร์ ยมหา

เจ้าหน้าที่

นางสาวสุดารัตน์ เต็บตอบ

แม่บ้าน

ร.ต.สุภาพ ทรัพย์คง

ครูหอพัก

นายชวลิต โรจนพงศ์ธาดา

เจ้าหน้าที่