แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบส่งกำลังระบบไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เเละเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.)

    • - สาขางานเทคนิคยานยนต์ รับผู้จบ ปวช.
    • - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
    • - รับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6

บุคลากรแผนกช่างยนต์

นายธาตรี ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก

นายชาญชัย แนวประเสริฐ

ครู

นายภิญโญ ทองดารา

ครู

นายอาคม ศรีเทพ

ครู

นายธวัชชัย ปุ้ยสิน

ครู

นายจรูญ ชาติไทยเจริญ

ครู

นายชัยรักษ์ สมงาม

ครู

นายปิยศักดิ์ วรรณโสภา

ครู

นายทศพร แย้มแสงทอง

ครู

นางสาววิกานดา เกตสะอาด

ครู

วงศ์กฤต อินเอี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์