แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานซ่อมเครื่องยนต์ ระบบเครื่องล่าง ระบบส่งกำลังระบบไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เเละเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    สาขาวิชาเครื่องกล (ปวส.)

    • - สาขางานเทคนิคยานยนต์ รับผู้จบ ปวช.
    • - สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 
    • - รับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่ 6

บุคลากรแผนกช่างยนต์

นายธาตรี ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก

นายชาญชัย แนวประเสริฐ

อาจารย์

นายภิญโญ ทองดารา

อาจารย์

นายอาคม ศรีเทพ

อาจารย์

นายธวัชชัย ปุ้ยสิน

อาจารย์

นายจรูญ ชาติไทยเจริญ

อาจารย์

นายชัยรักษ์ สมงาม

อาจารย์

นายปิยศักดิ์ วรรณโสภา

อาจารย์

นายทศพร แย้มแสงทอง

อาจารย์

นางสาววิกานดา เกตสะอาด

อาจารย์

วงศ์กฤต อินเอี่ยม

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์