สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

(ภาคปกติ /โครงการทุนการศึกษา)

       เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานวิเคราะห์ สังเคราะห์ เเละทดสอบสารในห้องปฏิบัติการทางเคมี สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์งานในห้องปฏิบัติการทางเคมี ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ วิจัยเเละพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต

*เน้นการเรียนการสนทนาภาษาอังกฤษ*

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

     (สายวิทย์ - คณิตศาสตร์) ไม่เกินอายุ 23 ปี

  2. คะเเนนสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

  3. เพศชาย หรือหญิง สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี 

   (เพศชายต้องจบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือพ้นภาระทางทหาร)

   

บุคลากรสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

นางรัตนา ลานทอง

หัวหน้าแผนก

นางนนทวัน ยศสมบัติ

อาจารย์

นางสาวสุวภาพ อาริยะกุล

อาจารย์

นางสาวนงนุช พรมรงค์

ครู

นางสาวสุวภาพ อาริยะกุล

อาจารย์

นายพรเทพ เหลืองเกียรติคุณ

อาจารย์