สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระบบพลังงานไฟฟ้า เเละพลังงานความร้อน ระบบหลังงานไฟฟ้าเเสงสว่างเเละไฟฟ้ากำลัง ระบบทำความเย็นเเละระบบปรับอากาศเลือกใช้อุปกรณ์เเละอนุรักษ์พลังงานในอาคารเเละโรงงานอุตสาหกรรม 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. รับผู้จบการศึกษาในระดับ ปวช.  สาขาช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอีเล็กทรอนิกส์เเละฐานวิทยาศาสตร์ อายุไม่เกิน 23 ปี

    2. รับผู้จบการศึกษาในระดับชั้น ม .6 (สายวิทย์ - คณิต) อายุไม่เกิน 23 ปี 

    3. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

    4. เพศชาย สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี จบ รด.ปี 3 หรือพ้นภาระทางทหาร

     

บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคพลังงาน

นายสิรวิชณ์ เหล่าเจริญพงษ์แสง

หัวหน้าแผนก

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

ครู