แผนกช่างยนต์

แผนกช่างยนต์

 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล (ปวส.)

- สาขางานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
  รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 

เรียนรู้เกี่ยวกับยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดีเซล ควบคุมด้วยอีเล็กทรอนิกส์ 
งานซ่อมเครื่องยนต์เเก๊สโซลีนที่ควบคุมด้วยอีเล็กทรดนิคส์ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็กเเละงานนิวเมติกส์ที่ควบคุม
ด้วย PLC

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1.สำเร็จการศึกษาระดับปวช. ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 23 ปี
  2. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป
  3.เพศชาย สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี จบ.รด.ชั้นปีที่ 3 หรือพ้นภาระทางทหาร 

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1. สำเร็จการศึกษาตามเเต่ละแผนกทีระบุไว้
  2. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีรอยสัก (นอกร่มผ้า)เเละไม่ระเบิดหู
  3.ไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด
  4.ไม่เคยถูกลงโทษให้ออกจากสถานศึกษาเเละความผิดร้ายเเรง
  5.มีสุขภาพสมบูรณ์เเข็งเเรง

  เอกสารการสมัคร
  1.ใบ ปพ.รบ.หรือเอกสารเเสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เเละสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรองของผุ้สมัคร
  เเละผู้ปกครอง
  3.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว (1รูป)
  4.ใบรับรองเเพทย์ (1 ใบ)

  สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน 

  1.บุตรข้าราชการเบิกค่าเล่าเรียนได้ตามสิทธิ
  2. มีทุนให้กู้ยืมเรียนของรัฐบาล (กยศ./กรอ.)
  3.มีทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร
  4.สามารถผ่อนค่าเรียนได้ตามงวด
  5.ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง
  6.นักศึกษาทุกคนมีโอกาสได้รับคัดเลือกในกลุ่มบริษัท PTT เเละบริษัท IRPC
  7.มีสิทธิสมัครเรียน นักวิชาการทหาร
  8.มีอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย

   

บุคลากรแผนกช่างยนต์

นายธาตรี ฟ้าประทานชัย

หัวหน้าแผนก

นายภิญโญ ทองดารา

ครู

นายชาญชัย แนวประเสริฐ

ครู

นายอาคม ศรีเทพ

ครู

นายธวัชชัย ปุ้ยสิน

ครู

นายจรูญ ชาติไทยเจริญ

ครู

นายชัยรักษ์ สมงาม

ครู

นายปิยศักดิ์ วรรณโสภา

ครู

นายทศพร แย้มแสงทอง

ครู

นางสาววิกานดา เกตสะอาด

ครู